نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تلخیص و تجمیع بخشنامه هامزایای متعلقه به مستمری بگیران

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۱۱۵۸۰ مورخ ۹۹/۱۲/۶(تلخیص و تجمیع بخشنامه هامربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران

توضیح سایت تازه های حسابداری: - الحاق یک تبصره به بند (7‏-2) این بخشنامه را اینجا مشاهده کنید. - رفع محدودیت پرداخت کمک هزینه اولاد حداکثر تا 3 فرزند در قالب الحاق یک جزء به…