نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تكليف ذيحسابان

بخشنامه۱۲۳۳۵۲ مورخ ۸۸/۸/۱۲(الزام به پرداخت ماليات ارزش افزوده به پيمانكاران و مشاوران)

همانگونه كه استحضار دارند، ماليات و عوارض يكي از منابع مهم تشكيل دهنده درآمدهاي عمومي دولت و شهرداريها مي باشد و نقصان آن باعث ايجاد مشكلات عديده و عدم امكان پرداخت اعتبارات مندرج…