نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تقسيط ماليات توليدکنندگان

تقسيط ماليات توليدکنندگان

رييس کل سازمان امور مالياتي از تلاش نظام مالياتي براي حمايت از بخش توليد خبر داد و گفت: تا جايي که امکان داشته باشد نسبت به تقسيط ماليات توليدکنندگان سياست هاي حمايتي مناسبي بکار…