مرور برچسب

(تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي

بخشنامه ۱۷۸۸۷/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۰/۱۴(اصـلاح بنـد(۱) تـذکـرات بـخـشنامه شماره ۸۳۶۲/۲۰۰- ۶/۵/۱۳۹۲ در خصوص تفويض اختيار تقسيط…

پيرو بخشنامه شماره 8362/200 مورخ 6/5/1392 مبني بر تفويض اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم، در خصوص بخشودگي جرايم ماليات قطعي شده عملکرد هر سال مؤديان، بدينوسيله بند…

بخشنامه ۸۳۶۲/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۶ (تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي…

نظر به اهميت تحقق درآمدهاي مالياتي و تسريع در امر وصول ماليات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤديان محترم و رعايت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد 40 و 167 و بنا به…