حسابان وب

مرور برچسب

تفاوت چك باسفته

تفاوت های سفته و چک

چک و سفته برادران اسمی هستند که معمولا نامشان باهم آورده می شود از محاورات روزانه گرفته تا در بند های مختلف قانون اما تفاوت عمده این دو در چیست؟