حسابان وب

مرور برچسب

تفاهم نامه 28411

تفاهم نامه ۲۸۴۱۱ مورخ۸۸/۳/۱۲(توافق و تفاهم خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان مشاغل امور صنفي)

پـيـرو دسـتـورالعـمل شـمـاره 126190 مـورخ 5/12/87 و نـامـه شـمـاره 24916/331/232 مورخ 5/3/88 در خصوص توافق و تفاهم خوداظهاري ماليات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفي به پيوست…