مرور برچسب

تفاهم نامه واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غير دولتي

بخشنامه شماره ۲۳۴۸۶/۲۲۰/د مورخ۹۰/۷/۱۶ (ابلاغ تفاهم نامه و قرارداد واگذاري فرآيند ماليات بر مشاغل خودرو به دفاتر پيشخوان…

احتراماً، در اجراي مقررات بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي ، موضوع تصميم…