نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تعیین سود بانکی

سیاست جدید برای تعیین سود بانکی

با سیاست جدیدی که بانک مرکزی مبنی بر "هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی" در دستور کار قرار داده است، به تدریج تعیین نرخ سود در شورای پول و اعتبار کنار رفته…