نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تعطیلی شنبه

کل طرح تعطیلی شنبه‌ها کنار گذاشته شود بهتر از این است که پنجشنبه تعطیل شود

 احمد کیمیایی، عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: از روز اولی که بحث کاهش ساعت کار و تعطیلی مطرح شد، بخش خصوصی طی جلسات متعدد، روز شنبه را مطرح کرد. نامه‌هایی برای توجیه مسئولین هم نوشته…