نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تعطيلي پنج شنبه ادارت

تسري افزايش تعطيلي ادارات به۲روز براي کارمندان شهرستاني در کميسيون اجتماعي تصويب شد.

 تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات کشوري ديروز در جلسه کميسيون اجتماعي حذف شد و با حذف اين تبصره افزايش يک روز به تعطيلي کارکنان دولت علاوه بر تهران شامل ساير کارمندان شهرستان ها…