مرور برچسب

تصویب‌نامه شماره 56917/ت50582هـ

تصویب‌نامه ۵۶۹۱۷/ت۵۰۵۸۲هـ مورخ ۹۳/۵/۲۵(اتخاذ تصميماتي براي ايجاد تحرك اقتصادي، رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و بهبهود…

بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاه‌های تولیدی/ممنوع نمودن هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک/تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات گرا/استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی…