نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تصویبنامه 3862/ت52804هـ

تصویبنامه ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴هـ مورخ ۹۵/۱/۲۱(آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴)

وزازت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 15/1/1395 به پیشنهاد شماره 196570/19738/200 مورخ 20/10/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (26) اصلاحی…