مرور برچسب

تصويب نامه 192310/ت50353هـ

تصويب نامه ۱۹۲۳۱۰/ت۵۰۳۵۳هـ مورخ ۹۲/۱۲/۲۸( آيين نامه اجرايي بند(و) تبصره (۱۵) قانون بودجه۹۳)

وزارت جهاد کشاورزي- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور   هيئت وزيران در جلسه 28/12/1392 به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزي و صندوق…