مرور برچسب

تصويبنامه ۱۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ

تصويبنامه ۱۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۲ (تعين نماینده ویژه رئیس‌جمهور براي ارجاع اختلاف‌ قراردادهای مربوط به طرح‌های…

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: