نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تسویه بدهی دستگاه های دولتی

بنا به اعلام خزانه دار کل کشور، تسویه بدهی دستگاه های دولتی به اشخاص در مقابل طلبِ دیگر دستگاه ها از آنها

وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل یکصد هزار میلیارد ریال از بدهی های دستگاه های دولتی به اشخاص را در مقابل طلب های دستگاه های دیگر به همان اشخاص تسویه می کند.