مرور برچسب

تراکنشی با کارت های جدید اعتباری

هر تراکنشی با کارت های جدید اعتباری برای فروشندگان ایجاد مالیات میکند!

  هر خرید و فروشی برای فروشندگان و دارندگان دستگاه پز(poz) ایجاد مالیات خواهد کرد. فروشندگان اگر بخواهند پول نقد به کسی بدهند باید مراقب پرداخت مالیات از پول نقدی که پرداخت کرده…