حسابان وب

مرور برچسب

تخفیف بیمه

بخشنامه ۵۰۰۰/۹۹/۱۵۳۵ مورخ۹۹/۵/۹ (رفع ابهام معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر)

کارفرمایانی  که پیشتر از تسهیلات موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر بهره مند می‌شدند، با احراز شرایط قانونی می‌توانند مانند سابق از معافیت حق…

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۶۵۳۲ مورخ ۹۹/۷/۱۹( معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفرکارگر)

توضیح سایت تازه های حسابداری: - بخشنامه 5000/99/1535 مورخ99/5/9 (رفع ابهام معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر) را اینجا ببینید. - بخشنامه نحوه معافیت…