مرور برچسب

تحول نظام مالياتي

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: حياتي ترين فاز طرح جامع مالياتي آغاز شد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور در جلسه تشريح فرآيند اجرايي طرح جامع مالياتي، گفت: فاز جديد طرح جامع مالياتي به عنوان يکي از حياتي ترين مراحل آماده سازي و اجراي اين پروژه عظيم…