نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تحول مهارتهای حسابداری

تحول مهارتهای حسابداری

با شروع سازگاری حرفه حسابداری جهانی با همه گیری کووید 19 و پیامدهای آن، فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) مجموعه ای از گفتگوها به صورت میزگرد را برای درک پیامدهای همه گیری برای…