نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تجميع عوارض

بخشنامه ۱۷۶۷۶ مورخ ۸۹/۱۰/۱۳( تسريع در قطعيت پرونده هاي ماليات و عوارض قانون موسوم به تجميع عوارض)

نـظـر بـه ايـنکه بـه مـوجـب «قـانـون تـسـري حـکم ماده «191» قانون مالياتهاي مستقيم به ماليات و عوارض کالا و خدمات مصوب – 29/02/1389» آخرين مهلت بخشودگي جرائم مؤدياني که…

قانون موسوم به تجميع عوارض

لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه  از تولید کنندگان کالا،ارایه دهندگان خدمات و…

بخشنامه شماره۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ م ۸۵/۷/۱۸(ابهامات گزارش حسابرسی ماده ۲۷۲ )

نظر به برخي ابهامات موجود در گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي توسط حسابداران رسمي، موسسات…