حسابان وب

مرور برچسب

تبصره 9 ماده 53 قانون مالياتها

بخشنامه ۲۰۰/۲۱۹۳۹ مورخ ۹۲/۱۲/۶(مطالبه ماليات ازمكلفين به كسرو ايصال ماليات موديان ديگر)

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مودياني كه به تكاليف قانوني خود درخصوص كسروايصال علي الحساب ماليات دراجراي مقررات ماده 104 و تبصره 9ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه…

بخشنامه ۱۰۰۰۹/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۶/۴(صورتجلسه مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ شوراي عالي مالياتي در خصوص ورود هيأت هاي حل اختلاف جهت منتفي…

به پيوست نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه مورخ 6/3/1392 آن شورا در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم به شماره 3-201 مورخ 28/3/1392 در خصوص ورود هيأت…