نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم

بخشنامه ۹۳-۹۴-۲۳۰ مورخ ۹۴/۹/۲۲(رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشمولين مفاد تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم…

در اجراي حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،   تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي مي باشد،

با صدور دستورالعملي از سوي سازمان امور مالياتي کشور اعلام شد ارائه اظهارنامه مالياتي ، شرط برخورداري از هرگونه معافيت…

با صدور دستورالعملي توسط رييس کل سازمان امور مالياتي کشور، ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي اعلام شد.