نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تبصره ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص حقوق پرداختي به بازنشستگان و ساير اشخاص

بخشنامه ۳۰-۹۵-۲۳۰ مورخ ۹۵/۵/۶(ابلاغ فرم نمونه پرداخت هاي کارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خود)

 در اجراي تبصره ذيل ماده 86  قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31-04-1394، به پيوست فرم نمونه اعلام مشخصات دريافت کنندگان وجوه موضوع تبصره مذکور ، ابلاغ مي گردد.

فرم پرداخت کارفرما به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خودجهت ارائه اطلاعات اشخاص و مالیات محاسبه شده

فرم پرداخت هاي کارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خود ( با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدريس، حق التحقيق و حق پژوهش) موضوع تبصره ماده 86 قانون مالياتهاي…

بخشنامه ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۱۱/۱۵(تبصره ماده ۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص حقوق پرداختي به بازنشستگان و ساير اشخاص)

نظر به اينکه در خصوص حقوق پرداختي به بازنشستگان صندوق هاي مختلف بازنشستگي و ساير اشخاصي که حقوق اصلي خود را از ديگري دريافت نموده و مجدداً بطور تمام وقت يا نيمه وقت با اشخاص ديگر…