حسابان وب

مرور برچسب

تبصره ماده ۲۲ قانون کار

با تغییر ماده ۲۲ این قانون رخ می‌دهد؛ پراكنده شدن سرمایه عظیم تامین اجتماعی در اصلاحیه قانون كار

. ماده ۲۲ قانون کار فعلی: در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وراث قانونی وی پرداخت…