مرور برچسب

تاييديه موضوع ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم

بخشنامه ۱۲۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱(تاييديه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالياتهاي مستقيم)

پيرو بخشنامه شماره 87/93/200 مورخ 7/8/1393 ، به پيوست فهرست مربوط به تاييديه 24 شرکت پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالي منتهي به سال 1392 ارسال مي گردد.

بخشنامه ۸۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۸/۷(تاييديه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالياتهاي مستقيم)

نظر به اينکه اعمال بخشودگي موضوع ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم، منوط به دريافت تاييديه مربوط به هر شرکت از سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد، به پيوست  تصوير نامه شماره…