نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تامین هزینه های جاری دولت تا پایان سال

اختصاص الباقي درآمدهای مالیاتی دولت به تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی

از این به بعد، هر یک ریال درآمد مالیاتی وصولی باقیمانده دولت، صرفا به تکمیل پروژه های عمرانی اختصاص خواهد یافت، زیرا محل تامین هزینه های جاری دولت تا پایان سال مشخص شده و نگرانی…