نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تامين مالي

رقابت،كليد رونق توليد

. جهاني شدن فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي يكي از مهمترين تغييرات در محيط تجاري قرن حاضر است، با توجه به اهميت و نقش صنعت در فرآيند توسعه اقتصادي و جهاني شدن اقتصاد لازم است صنايع…

استاندارد حسابرسي ۳۱۵ شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت

هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره کسب شناخت از واحد مورد رسيدگي و محيط آن، شامل کنترلهاي داخلي، و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت در حسابرسي صورتهاي…

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱۳ – حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌

هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ است‌. براساس‌ اين‌ استاندارد، مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ عموماً بلافاصله‌ به عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايي‌ مي‌شود، به …