نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تازه هاي حسابداري

دستگاههای اجرائی میتوانندامکانات وکمکهای رفاهی راهمانندشاغلین به بازنشستگان پرداخت نمایند.

طبق تبصره 2ماده 4 ضوابط اجرائی قانون بودجه 1403 ،دستگاههای اجرائی میتوانندعلاوه برپرداخت کمک هزینه فوت وازدواج،حق بیمه عمروحوادث ،درقالب موافقتنامه های مبادله شده،نسبت به ارائه…

تصویب‌ افزایش حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و وظیفه‌بگیران تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد: