حسابان وب

مرور برچسب

بيمه تجاري به عنوان هزينه هاي قابل قبول

بخشنامه ۲۱۰/۳۱۷۵مورخ ۹۰/۲/۱۳(احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور توسط شرکتهاي بيمه تجاري به…

تصوير تصويب نامه شماره 3869/ت46126ک مورخ 14/1/1390 وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد مبني بر «ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث،سرنشين و مازاد دريافتي مصوب تا مبلغ يک هزار ميليارد…