مرور برچسب

بيمه اعضا هیات مدیره شخصیت حقوقی

بخشنامه ۹مشترك فني ودرآمد(بيمه كارفرمايان صنفي(اشخاص حقيقي)و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي)

در اجراي تبصره 5 الحاقي به ماده 4 قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط مصوب 8/4/87مجمع تشخيص مصلحت نظام به پيوست تصوير آئين نامه…

تصويب نامه ۲۱۶۴۴۹/ت۴۱۲۹۷ك مورخ ۸۸/۱۱/۴(آيين‌نامه اجرايي تبصره (۵) الحاقي به ماده (۴) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب۱۳۸۷)

 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 13811/ص/87 مورخ 12/8/1387 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد تبصره (5) الحاقي به…