نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بيماري ناشي از كار

قانون كار حامي كارگر؟

سال‌هاست که منتقدان اقتصادی قانون کار ایران را به شدت حامی کارگر می‌دانند، تا جایی که این مسأله را عاملی در شکل نگرفتن تولیدات داخلی و رغبت نداشتن کارفرمایان به گسترش تولید و…