نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بورس 91 چگونه خواهد بود؟

بورس ۹۱ چگونه خواهد بود؟

شايد شنيده باشيد كه بازار سهام را «ويترين اقتصادي كشورها» مي‌دانند.اگر اين تعبير را بپذيريد بايد تنها زماني به دنبال رشد و بالندگي بورس باشيد كه اقتصاد كشورها در مسير توسعه قرار…