نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بودجه سال 1391

اين بودجه؛ همان نقدها

. بودجه سال 1391 نسبت به ديگر بودجه‌هاي متعارف اين سال‌ها، نه چيزي بيشتر دارد و نه چيزي كمتر. نقدها همان نقدهاي قديم است و دغدغه‌ها، همان دغدغه‌ها و در اين ميان، آنچه ممكن است…