حسابان وب

مرور برچسب

بهاي تمام شده خدماتي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۸ – حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا

موجودي‌ مواد و کالا، بخش‌ عمده‌اي‌ از داراييهاي‌ بسياري‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. بنابراين‌، ارزشيابي‌ و انعكاس‌ موجودي‌ مواد و کالا اثر با اهميتي‌ در تعيين‌ و ارائـه‌…