نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بن کارگری

بن نقدی ۹۵ کارگران ثابت ماند

با تصمیم شورای عالی کار پرداخت بن نقدی کارگران در سال ۹۵ نیز بدون افزایش نسبت به سال جاری ماهیانه ۱۱۰ هزار تومان است و در مجموع ۱.۳ میلیون تومان بابت ۱۲ ماه کارکرد قابل پرداخت…