مرور برچسب

بند 76 بودجه 90

تصويب نامه ۲۳۸۶۸۱/ ت ۴۷۵۵۵هـ مورخ ۹۰/۱۲/۴ (سود ابرازي ويژه سال ۱۳۹۰)

وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/9/1390 به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب…