نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بند 17 ماده 12 قانون ارزش افزوده

بخشنامه شماره ۷۷۷۳ مورخ ۹۰/۶/۷(نحوه اجراي معافيت هاي بند « ۱۷ » ماده « ۱۲ » و حسابرسي ماده « ۲۷ » در خصوص وزارت دفاع و…

  احتراماً ، به منظور تسهيل فرآيند هاي اجرايي موضوع بند « 17 » ماده « 12 » قانون ماليات بر ارزش افزوده و با عنايت به هماهنگي به عمل آمده با وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، به…