حسابان وب

مرور برچسب

بند ه جز 2 ماده 148

بخشنامه۱۳۸۰/۴۲۹۸/۲۱۱ م۸۱/۷/۷(آيين نامه اجرايي مقررات بند (ه) جزء ۲ ماده ۱۴۸)

آئين نامه اجرايي مقررات بند" هـ "جزء (2) ماده 148 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 که در تاريخ 31/6/1381 به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارائي رسيده است جهت اجراء…