نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بند محدودیت در دامنه رسیدگی

سوالی از حسابرسان

. مخاطبین این سوال سرپرستان ارشد در موسسات حسابرسی معتبر هستند. سرپرست حسابرسی صورت‌های مالی شرکت آلفا بند زیر را به عنوان بند پیشنهادی برای درج در گزارش حسابرس در کاربرگ‌های…