حسابان وب

مرور برچسب

بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱

آیین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درخصوص مالیات خودرو

هیأت وزیران در جلسه ۱/۴/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۴۰۱۰۷/۲ مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین­‌نامه…

ارایه پیش نویس آیین نامه محاسبه عوارض و مالیات خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم مندرج در بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نسبت به تهیه و ارایه پیش نویس آیین نامه اجرایی این بند از قانون جهت طرح…