نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بند تاکید بر مطلب خاص

بند تاکید بر مطلب خاص

حسین مهربانی* - در صورت نیاز به جلب‌توجه استفاده‌کنندگان به موضوع ارائه یا افشا شده در صورت‌های مالی که برای درک صورت‌های مالی توسط آنها اهمیت ویژه‌ای دارد، حسابرس باید بند…

سوالی از حسابرسان

. مخاطبین این سوال سرپرستان ارشد در موسسات حسابرسی معتبر هستند. سرپرست حسابرسی صورت‌های مالی شرکت آلفا بند زیر را به عنوان بند پیشنهادی برای درج در گزارش حسابرس در کاربرگ‌های…