حسابان وب

مرور برچسب

بصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۵۳ مورخ۹۷/۱۱/۱۶(دستورالعمل اعمال مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون…

دستورالعمل اعمال مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ، توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.