حسابان وب

مرور برچسب

برگ تشخيص اصلاحي،آيين نامه اجرايي ماده 219،دادنامه 456،ابطال بند2 و 3 ماده 219،بخشنامه 14346/210

بخشنامه۱۴۳۴۶/۲۱۰م۱۱/۵/۸۹(ابطال مفاد بندهای ۲و۳ ماده ۳۳ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۹ ق.م.م)

به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 25/5/88 که متضمن ابطال مفاد بندهاي 2و 3 ماده 33 آئين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم…