حسابان وب

مرور برچسب

برگشت ماليات و عوارض ارزش افزوده

بخشنامه ۵۱۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۲۲(دستورالعمل نحوه استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا)

در اجراي ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور که مقرر مي‌دارد"سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از…