نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

برگشت زدن چک

بهترین راهکارهای برگشت زدن چک

هنگامی که برای دریافت وجهِ چکی که در اختیار دارید به بانک مراجعه می نمایید، اگر متوجه شدید حساب فرد صادر کننده فاقد موجودی بوده یا موجودی حساب کمتر از مبلغ چک شما است و یا به…