مرور برچسب

بررسی آثار مالیاتی استاندارد حسابداری شماره ۱۵

شوك در انتظار بازار سرمايه

منصور شمس احمدي حسابدار رسمي يادداشت آقايان عباس وفادار و فرزاد شهداد فرد در روزنامه دنياي‌اقتصاد در رابطه با عدم شمول ماليات بر سود حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها در…