نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي منوط به ارايه اظهارنامه مالياتي است.

برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي منوط به ارايه اظهارنامه مالياتي است.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت : طبق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه ، برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي منوط به ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد…