نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

برآورد حقوق 92

حداقل مزد ۹۲ چقدر است؟

اولین برآوردهای کارگران حاکی از افزایش 60 درصدی هزینه سبد معیشت خانوار در یکسال گذشته است؛ با این حال در صورت تحقق خواسته کارگران برای افزایش مزد به میزان نرخ تورم؛ حداقل دستمزد…