نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بدهي مالياتي

ارائه اطلاعات هويتي دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی جهت درخواست گواهي عدم بدهي مالياتي

بدينوسيله به اطلاع تمامي دارندگان و متقاضيان محترم صدور، تمديد و تجديد کارت بازرگاني مي رساند که:  1- متقاضيان کارت بازرگاني بايد در هنگام درخواست گواهي عدم بدهي مالياتي، کليه…