حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه50691/298/213

بخشنامه ۲۶۹۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۱/۳۰(مـلـغي الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۸۸ موضوع شغل محسوب شدن…

نــظــر بــه ايــنکه مـفــاد تــصويـب نـامـه شـماره 63189/ت 42687ک مـورخ 24/3/1388 وزيران عضو کارگروه مسکن راجع به نقل و انتقال املاک و حـق واگذاري تـوسـط اشـخاص بيـش از دوبـار…

بخشنامه۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۸۸/۴/۲۲(نقل و انتقال املاک و حق واگذاري توسط اشخاص بيش از ۲ بار در سال شغل محسوب مي گردد.…

اين بخشنامه لغو شد. پيرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 4/12/1387 به پيوست تصويب نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 24/3/1388 وزيران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زير جهت اجرا ابلاغ مي…